V roce 2001 se odehrála u firmy LEMKEN významná událost, spojená s uvedením talířového podmítače Rubin 9 na trh. Tyto stroje se dočkaly obrovské popularity díky svému intenzivnímu účinku na promísení půdy s organickou hmotou a kvalitě práce při vyšších pojezdových rychlostech. Po dlouhých sedmnácti letech, kdy jsou tyto stroje využívány farmáři na celém světě a vyráběny téměř beze změn, přichází firma LEMKEN s nástupcem. Ten má označení Rubin 10 a vhodným způsobem slučuje přednosti dosavadní generace se stroji Rubin 12.

Rubin 9 je důkazem toho, že i sebedokonalejší a sebevydařenější generace strojů se v průběhu doby setká s novými nároky uživatelů. Zemědělci v současnosti chtějí i při podmítkách pracovat hlouběji, než dříve, a přitom očekávají od používané techniky dlouhou životnost všech dílů a spolehlivost i v agregaci se stále výkonnějšími traktory. Častěji se vyskytující výkyvy počasí a s tím spojená nutnost pracovat i za extrémních podmínek také kladou zvýšené nároky na půdozpracující stroje.

Obrázek 2 Ve všech záběrech (od 2,5 do 7 m) má Rubin 10 symetrické uspořádání talířů, v důsledku čehož působí boční síly na obou stranách podmítače symetricky. Stroj tak nevyvíjí na traktor žádný boční tah

S novým uspořádáním talířů

Nový Rubin 10 představila firma LEMKEN veřejnosti poprvé v průběhu tiskových dnů ve Francii. Na samostatném stanovišti byly připraveny všechny tři varianty stroje: nesená verze, nesená verze s přídavným opěrným kolem a velké polonesené provedení.

Při prvním pohledu na Rubin 10 zaujme nové uspořádání talířů po obou stranách. Podobně, jako u Rubinu 12, je takto zcela eliminován stranový tah podmítače. Tím, že i při práci na nejvyšší pracovní hloubku Rubin 10 nepůsobí žádnými bočními silami na spodní táhla tříbodového závěsu, nemusí řidič kompenzovat tyto síly řízením a traktor má nižší spotřebu paliva. Při přímé jízdě dociluje rovněž i lepší trakce, což je předností nejen při práci za mokra. A samozřejmě je možné také lepší navazování v souběžných jízdách, i v případě, že traktor je řízen automatickou satelitní navigací.

Obrázek 3 V systému jištění proti přetížení je tlačná vinutá pružina nově doplněna o odpružený tlumič zpětného rázu. Uložení segmentů jištění proti přetížení je s rámem svařené, čímž je zajištěno, aby si talíře zachovávaly vždy svou nastavenou pracovní polohu

Precizně navržené symetrické uspořádání talířů vede k tomu, že boční síly působí na obou stranách podmítače symetricky, a ve výsledku se neutralizují. Rozteč mezi záběry talířů činí 12,5 cm. Talíře jsou ale rozloženy ve dvou řadách, takže rozteč mezi jednotlivými talíři v řadě činí 25 cm, a nechybí ani osvědčené dvojí zešikmení.

Speciálně tvarované slupice a rám s tradičně otevřenou konstrukcí poskytují hodně prostoru pro pohyb půdy a organické hmoty. Aby nebyl proud hmoty zpomalován ani ve středové sekci podmítače, jsou tři středové talíře Rubinu 10 posunuty v podélné rovině vzad. Toto patentované řešení optimalizuje proudění půdy a hmoty strojem, a zároveň zabezpečuje rovnoměrné zpracování půdy v celém pracovním záběru podmítače.

Obrázek 4 Novinkou je nesená verze Rubinu 10 s přídavným opěrným kolem, které přebírá část hmotnosti stroje při otáčení na souvratích a za jízdy po silnici. Kolo se spustí do záběru automaticky, jakmile začne řidič zvedat tříbodový závěs

Rubin 10 bude stále tím osvědčeným strojem pro první, rychlou celoplošnou podmítku co nejdříve po sklizni. Talíře o průměru 645 mm provádí celoplošné podříznutí půdy již od hloubky sedmi centimetrů. Postavení talířů ve vhodném pracovním úhlu přitom zaručuje odpovídající zahlubovací síly a snadné vniknutí i do těžké půdy. Za jízdy pak uvolněná ornice naráží na plochu talířů a je vhodně usměrňována tak, aby efekt na promísení s posklizňovými zbytky byl co nejintenzivnější. Úroveň zapravení posklizňových zbytků do profilu lze dále zvýšit při opakované podmítce a Rubin 10 lze využívat i jako stroj k přípravě půdy před setím v bezorebné technologii.

Obrázek 5 Otočně uložené opěrné kolo zabraňuje nadměrnému zatížení zadní nápravy traktoru a odlehčování nápravy přední, takže traktor si zachovává řiditelnost i při rychlejší jízdě

Nové talíře nejsou jenom větší

Nové talíře mají nejenom o 25 mm větší průměr, než dosavadní provedení u Rubinu 9; také garantují až o třicet procent delší životnost, protože jsou vyrobeny z vysoce ušlechtilé oceli. Díky tomu mohou sdílet výsostné označení DuraMaxx, kterým se pyšní opotřebitelné díly LEMKEN s výrazně prodlouženou životností.

Obrázek 6 Talíře DuraMaxx o průměru 645 mm garantují až o třicet procent delší životnost, než u dosavadní generace Rubin 9. Jsou vyrobeny z vysoce ušlechtilé oceli

Talíře jsou zavěšeny na nově koncipovaných slupicích o tloušťce 30 mm, které jsou podstatně robustnější, než stávající verze. Takové slupice dokáží dlouhodobě odolávat i značným reakčním silám, které vznikají při práci na těžkých půdách při vyšších pojezdových rychlostech. Podobně, jako u kypřiče Rubin 12, jsou i u Rubinu 10 slupice vícekrát zahnuté, a precizně kopírují tvar talířů tak, aby byl zachován volný prostor pro pohyb materiálu.

Obrázek 7 Rubinu 10 se pyšní přepracovaným druhým nárazovým a nivelačním zavlačovačem, který má zajistit rovnoměrné podélné rozdělení proudu hmoty a urovnání povrchu pozemku. V jeho konstrukci i ve snadném vertikálním nastavení se konstruktéři inspirovali u strojů Rubin 12

Talíře jsou stejně jako doposud zavěšeny samostatně. Nicméně jejich systém jištění proti přetížení je přepracovaný. Zajišťuje jej tlačná vinutá pružina, nově doplněná o odpružený tlumič zpětného rázu. Tím je zatížení rámu ještě sníženo. Uložení segmentů jištění proti přetížení je s rámem svařené, čímž je zajištěno, aby si talíře zachovávaly vždy svou nastavenou pracovní polohu. Zároveň mají talíře i své nové, hranaté prokrajování obvodu.

Obrázek 8 Prezentovaný Rubin 10 v neseném provedení byl vybavený zdvojeným kroužkovým válcem DPW 540/540. Ovšem díky pomocnému opěrnému kolu lze i nesené varianty Rubinu 10 osadit těžkými opěrnými válci, například trapézovým či gumovým válcem

Dokonalé promísení, lepší urovnání

Na intenzitě v mísení půdy a organické hmoty u Rubinu 9 mají svoji zásluhu také dvě sekce nárazového zavlačovače. Rovněž i u nového Rubinu 10 lze tento osvědčený konstrukční prvek nalézt: za první sekcí talířů se nachází sekce prutů nárazového zavlačovače, jenž podporuje drobení půdy a rozděluje ornici spolu s organickou hmotou ve směru jízdy. První řadou talířů zdvižená půda je vržena zpět na povrch pozemku, odkud ji následně zvedají talíře druhé řady. Proud hmoty od talířů druhé řady znovu rozděluje nárazový a nivelační zavlačovač.

Obrázek 9 U polonesené verze Rubinu 10 ihned upoutá nově koncipovaná oj, dimenzovaná pro agregace i s výkonnými traktory, a prutová slámová brána. Tato brána zajišťuje pomalé uvolňování slámy do prostoru pracovních orgánů stroje tak, aby i v případě výskytu shluků slámy na poli bylo dosaženo jejího rovnoměrného zapravení do půdy

Tento druhý zavlačovač je u Rubinu 10 nový, a jeho úkolem je zajistit rovnoměrné podélné rozdělení proudu hmoty a urovnání povrchu pozemku. V jeho konstrukci se inženýři LEMKENu inspirovali u větších talířových bran Rubin 12, kde se nivelační zavlačovač výborně osvědčuje. Při pracovní hloubce až dvaceti centimetrů již prochází strojem Rubin 12 velký objem půdy, ale pro speciálně koncipovaný zavlačovač není problémem její urovnání.

Jedná se opět o jeden z vydařených prvků konstrukce půdozpracujících strojů firmy LEMKEN, který vzešel z mnoha hodin testů prototypů v polních podmínkách. Také osvědčený způsob nastavování pomocí kliky je převzatý ze strojů Rubin 12. Nově lze u obou zavlačovačů nastavovat jejich výšku pohodlně a citlivě vestoje otáčením kliky po stranách. Změnou polohy zavlačovačů lze ovlivnit řadu faktorů, především to, jak dlouho bude půda s organickou hmotou ve stroji prodlévat, a intenzitu vzájemného promísení.

Nová nesená varianta

S tím, jak je Rubin 10 osazen novými talíři na zesílených slupicích, souvisí i vyšší hmotnost. To je samozřejmě dobře pro zajištění vyššího přítlaku na talíře, ale na druhou stranu to u nesených verzí znamená vyšší nároky na zvedací kapacitu zadního tříbodového závěsu traktoru při zvedání stroje.

Uživatelé traktorů, jejichž zadní tříbodový závěs má dostatečnou zvedací sílu, a přední náprava je také dostatečně dotížená, si mohou pořídit nový Rubin 10 v neseném provedení stejném, jako u dosavadních strojů Rubin 9.

Pokud by ale byl zvedáním stroje Rubin 10 tříbodový závěs přetížený, a přední náprava traktoru naopak nadměrně odlehčována, zatímco tahový výkon traktoru pro práci se strojem zcela dostatečný, pak nabízí firma LEMKEN druhou možnost, rovněž převzatou od talířových bran Rubin 12: nesené provedení Rubinu 10 s pomocným kolem. Toto kolo je ke stroji uchyceno čistě mechanicky; originální systém s integrovanou vinutou pružinou zabezpečí v průběhu zvedání zadního tříbodového závěsu traktoru postupné spuštění tohoto kola do záběru a jeho zatížení přenosem určité části hmotnosti Rubinu 10.

Jakmile tedy obsluha traktoru pomocí zdvihu závěsu vyhloubí Rubin 10 z půdy, kolo je automaticky spuštěno do pracovní polohy, zcela bez nutnosti jakéhokoliv vnějšího hydraulického okruhu traktoru. Nemůže tak dojít ani k nadměrnému zatížení zadní nápravy traktoru. Poté se lze bezpečně přemístit na jiný pozemek nebo zpátky na farmu; kolo je uložené otočně, takže se při zatáčení nesmýká.

Opěrné kolo rozšiřuje možnosti

Pomocné kolo je konstruováno jako univerzální, a svou funkci plní i při otáčení soupravy na souvrati. Traktor se může otáčet rychle a při velkém rejdu kol, tedy hned do další návazné jízdy vedle jízdy poslední. Další předností pomocného kola je možnost osadit Rubin 10 i v neseném provedení těžkou variantou opěrných válců. Stroj v menším záběru se tak bude vyznačovat stejně intenzivním zpracováním půdy, jako velké polonesené modely.

Obrázek 10 Speciálně tvarované slupice a rám s tradičně otevřenou konstrukcí poskytují hodně prostoru pro pohyb půdy a organické hmoty. Patentované řešení středových talířů optimalizuje proudění půdy a hmoty strojem, a zároveň zabezpečuje rovnoměrné zpracování půdy v celém pracovním záběru podmítače

Všechny verze Rubinu 10 se sklopným rámem jsou standardně vybaveny hydraulicky ovládaným nastavením pracovní hloubky.

Třetím prezentovaným strojem na stanovišti krátkých talířových bran byl Rubin 10 v poloneseném provedení. Stroj zaujal již nově koncipovanou tažnou ojí, která je výrazně robustnější, a dovoluje agregaci i výkonných traktorů, které se dobře využijí v agregaci s největší verzí s pracovním záběrem sedmi metrů. Podobně koncipovanou oj využívají kypřiče se čtyřmi řadami radliček Karat 12 a největší talířové brány Rubin 12.

Přesné udržování pracovní hloubky

Od kypřičů Karat přebírá nový Rubin 10 v poloneseném provedení také možnost osazení předními vodicími koly. Při práci v proměnlivých půdních podmínkách tato kola zaručují udržování nastavené pracovní hloubky na stálé úrovni, a při práci na svazích pak přesné napojování návazných jízd.

Na závěsech pro opěrný válec byly patrné pístnice hydraulicky ovládané změny hloubky. Aktuálně nastavená hodnota se řidiči zobrazuje na přehledné stupnici. Při přejezdu na jiný pozemek je tedy možné provést přestavení pracovní hloubky z kabiny traktoru. Ovládání pracovní hloubky na opěrném válci je propojeno s předními vodicími koly.

Včetně prutové slámové brány

Za dlouhých sedmnáct let, kdy se Rubin 9 ve velkých sériích vyráběl, se zemědělství posunulo vpřed. Vzrostl také výkon motoru i pracovní záběr u sklízecích mlátiček, stejně jako jejich sklizňová kapacita. Desítky tun zrna a stejné množství slámy nyní zvládnou tyto stroje zpracovat za hodinu, ovšem ne vždy se podaří právě slámu stejnoměrně rozřezat a rovnoměrně rozhodit na povrch pozemku. Nerovnoměrně zapravená sláma do půdy se výrazně pomaleji rozkládá, a vytváří i vhodné podmínky pro přežívání škůdců.

Proto před vlastním promísením půdy se slámou je vhodné shluky slámy zachytit a umožnit slámě postupně přecházet do oblasti pracovních orgánů podmítače. Přesně to má za úkol nová volitelná výbava pro podmítače Rubin 10 – předřazená sekce v podobě prutové slámové brány. Toto zařízení prezentovala firma LEMKEN nejprve na mezinárodním veletrhu Agritechnica v loňském roce jako volitelnou výbavu u podmítačů Heliodor 9. Na tiskových dnech byla nová brána k vidění i na polonesené verzi podmítače Rubin 10.

Pro to, aby brána mohla plnohodnotně fungovat tak, jak má, je její ovládání integrováno do hydraulického systému Rubinu 10. Z toho důvodu není možné toto zařízení dodatečně namontovat k podmítačům Rubin 9, které jsou v provozu. Například postupné otevírání této brány je jedním z originálních prvků, jimiž se toto zařízení pyšní.

Jakmile je podmítač spuštěn do pracovní polohy, brána se automaticky vychýlí co možná nejvíce vpřed. Za jízdy po strništi se shluky slámy, které mezi prsty brány neprojdou, hromadí před touto sekcí. Přitom dochází i k tomu, že brána slámu podélně rozptyluje.

S tím, jak musí brána tlačit před sebou stále větší množství hmoty, stoupá i zpětný tlak na ni a tím i tlak v hydraulickém okruhu.

Ventil řídí činnost brány

Jakmile je dosaženo předem nastavené hodnoty tlaku, brána se samočinně pomalu otevře dozadu a sláma je kontrolovaně rozprostřena před talíře podmítače. Ty ji pak mohou homogenně zpracovat. Tímtéž postupem je sláma z nové sekce uvolněna pod talíře i před dosažením souvratí, jen s tím rozdílem, že povel vydá řidič traktoru. Výsledkem je podmítnuté strniště s rovnoměrně zapravenou slámou na celém pozemku. Zařízení je ke stroji integrováno tak zdařile, že oj může zůstat v původním provedení, nevyžaduje prodloužení. Rovněž tak nijak nepřekáží tato brána ani při přejezdech, kdy zůstává v poloze sklopené dozadu.

Firma LEMKEN bude nové krátké talířové brány Rubin 10 vyrábět od roku 2019 v pracovních záběrech od 2,5 do 7 metrů.

Text a foto Petr Beneš.